חיוב שותפים / מחזיקים במשותף בארנונה

ככלל, רשות מקומית (עירייה) רשאית לגבות את כלל חיוב הארנונה בגין נכס בבעלות משותפת מאחד השותפים / בעלי הנכס. וכך קובעת הוראת סעיף 316 לפקודת העיריות [נוסח חדש]: "מקום שהוטלה ארנונה לפי הוראות הפקודה על בעל של בניין או קרקע, שהם בבעלות משותפת, מותר לגבותה מאחד או מאחדים מתוך הבעלים המשותפים, ומשנגבתה ממנו הארנונה יהיה […]