מבצע הפחתת חובות עבר בארנונה, למגורים ושלא למגורים – עד 50% הנחה בתשלום חובות!

הרינו לעדכן כי על פי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשע"ז-2017, יוכלו רשויות מקומיות להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חוב ארנונה, למגורים ושלא למגורים, ולהסדיר את חובם לרשות המקומית.

נכון להיום, הצטרפו כבר 63 רשויות, ביניהן: ירושלים, גבעתיים, בת ים, בני ברק, אור יהודה, בית שמש, לוד, נתניה, קרית ביאליק, קרית טבעון ואילת.

לעומתן תל אביב, חיפה, ראשון לציון ופתח תקווה טרם הצטרפו.

התנאים לקבלת הנחה:

החוב הקודם מתייחס לכל סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על נכס נושא החוב עד ליום 31.12.14 בתוספת תשלומי פיגורים, ושטרם שולמו בידי החייב.

כדי לזכות בהטבה, על בעל חוב להסדיר את תשלום הארנונה עבור השנים 2015-2016.

הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם תינתן לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם, בניכוי שיעור ההפחתה עד ליום 30.11.17; הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם תינתן לחייב שפרע את יתרת החוב בתשלומים, כמפורט בתקנות.

הפחתה תינתן בתנאי שהחוב נפרע או הוסדר כדין וכי החייב, למעט חייב שפרע את יתרת החוב במזומן, חתם על התחייבות לפי הטופס שבתוספת החמישית לתקנות, שבה הוא מתחייב לפרוע במועד את תשלומי הארנונה הכללית שהתחייב בהם.

מבצע הפחתת החוב לא יחול לגבי נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי או מי שקיבל פטור חלקי מארנונה לפי החוק.