האם ניתן לגבות היטלי השבחה בגין "תכנית מתאר ארצית מפורטת"?

עו"ד אלעד חורפי

כידוע, היטלי השבחה מוטלים על בעלים או חוכר לדורות של מקרקעין במקרה של עליית שווי המקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה, או התרת שימוש חורג, וזאת בהתאם לסעיף 1 בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "החוק").

חוק התכנון והבניה מבחין  בין 4 סוגי תכניות:

  • "תכנית מתאר ארצית" – מוגדרת בסעיף 49 לחוק ועוסקת ככלל בתכנון שטח המדינה כולה.
  • "תכנית מתאר מחוזית" – מוגדרת בסעיף 57 לחוק ועוסקת בתכנון שטח המחוזות השונים במדינה.
  • "תכנית מתאר מקומית" – מוגדרת בסעיף 63 לחוק ועוסקת בתכנון מקומי בתוך שטח המחוזות.
  • "תכנית מפורטת" – מוגדרת בסעיף 69 לחוק ועוסקת בתכנון נקודתי מכוחו ניתן להוציא היתרי בניה.

בשנת 1990 קבע בית המשפט העליון בבג"צ 594/89 מועצה אזורית ערבה תיכונה נ' המועצה הארצית לתכנון ובנייה, כי ניתן לשלב בתכנית מתאר ארצית גם הוראות של תכנית מפורטת.  בכך למעשה סלל את הדרך לסוג תכנית חמישי, המאפשר פרקטיקה של קידום "תכניות מתאר ארציות מפורטות", מכוחן ניתן להנפיק היתרי בניה – פרקטיקה אשר מטרתה המובהקת הינה קיצור הליכי תכנון במיזמים בעלי חשיבות לאומית.

ביום 9.6.2016 פרסמה ועדת הערר להיטל השבחה ופיצויים מחוז דרום את החלטתה ביחס לשני עררים שהוגשו על ידי חברת החשמל וחברת נמלי אשדוד כנגד הועדות המקומיות לתכנון ובניה יואב ואשדוד.

ההחלטה הנ"ל עסקה בשאלה – האם תכנית מתאר ארצית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת ומכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה, היא בגדר "תכנית מפורטת" לעניין חיוב היטל השבחה?

וועדת הערר דחתה את העררים, קיבלה את עמדת הוועדות המקומיות וקבעה, בגיבוי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי יש לראות בתכנית מתאר ארצית מפורטת כתכנית מפורטת בגינה זכאיות הוועדות המקומיות לחייב בהיטל השבחה.

יוער, כי להחלטה הנ"ל קדם פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בעמ"נ 59598-12-12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית אתא ואח' נ' פז גז בע"מ ואח' (19.5.2014), שם הגיע בית המשפט למסקנה הפוכה לגמרי. בנימוקיו הסביר, כי לשון החוק מפורשת ורואה במונח "תכנית מפורטת" כתכנית המאושרת על ידי ועדה מקומית בהתאם לסעיף 69 לחוק ומכאן שתכנית המאושרת על ידי המועצה הארצית אינה בגדר תכנית מפורטת המחייבת בהיטל השבחה.

גם לגופו של עניין קבע בית המשפט המחוזי, כי ועדת מקומית אינה נושאת בעלויות הליך אישור תכנית מתאר ארצית ועל תוכנית מתאר ארצית לא חלות ההוראות והמגבלות שרלוונטיות לתכנית מפורטת. לפיכך, הכרה בתכנית מתאר ארצית כתוכנית מפורטת תגרום להעשרת קופתן של הועדות המקומיות בכספי ציבור המושקעים בפרויקטים לאומיים ולסטייה מתכלית היטל ההשבחה.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגשה בקשת רשות ערעור – בקשה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון בבר"מ 4479/14 הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אתא נ' פז גז בע"מ ולפיכך דומה כי טרם נאמרה המילה האחרונה בנושא.

**האמור בעדכון אינו מהווה עצה לפעולה כזו או אחרת. אין להיזקק לאמור בעדכון מבלי לקבל עצה מקצועית.