ארנונה

הארנונה הינה מס שנתי המשולם לרשות המקומית תמורת סל השירותים הכללי שהיא מעניקה, ומהווה חלק נכבד מההוצאות הקבועות בגין כל נכס. הפחתת ארנונה יכולה להביא לחסכון משמעותי בהוצאות העסק.

החיוב בארנונה נקבע בעיקר לפי שטח הנכס והשימוש, ולכן לפני הפחתת ארנונה יש לבדוק את הגדרות השטח והשימוש בפועל. התעריפים ודרך מדידת השטח הם בהתאם להוראות צו הארנונה החל בתחומה של הרשות המקומית וכפוף לדין הכללי. ישנם הבדלים רבים בין צווי ארנונה של רשויות מקומיות שונות, וכפועל יוצא שיטות מגוונות למדידת שטחי הנכסים לחיוב. כמו כן קיימים תעריפים מגוונים לאותם שימושים בערים שונות בישראל. התעריפים שמטילה הרשות המקומית בצו הארנונה, כפופים לתקנות ההסדרים הקובעות תעריפים מירביים (וגם מזעריים) לסוגים שונים של נכסים, ובנוסף לכך הרשות המקומית אינה רשאית לייקר את הארנונה מעל שיעור העדכון האוטומטי הקבוע בחוק, או להעניק הפחתת ארנונה, אלא באישור מראש מאת שרי הפנים והאוצר. המגוון והמורכבות של התשתית המשפטית והעובדתית הרלבנטית לקביעת הארנונה, מצריכה אסטרטגית פעולה שונה בכל רשות.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של העמקת הגביה מצד הרשויות המקומיות, הכוללת במקרים רבים חיובים רטרואקטיביים על שנים שכבר הסתיימו, בטענה שהתגלו שטחים נוספים או שנפלו טעויות בקביעת החיובים לרעתה של הרשות המקומית, המבקשת מצידה לגבות את ההפרשים שלטענתה מגיעים לה. לכן הדרישה להפחתת ארנונה הולכת וגוברת, במיוחד מצד גופים גדולים.

משרד פלג, כהן, דויטש הינו המשרד המוביל בארץ בטיפול לצורך הפחתת ארנונה המוטלת על גופים וחברות מהגדולים ביותר במשק הישראלי, במטרה להשיג הפחתת ארנונה מירבית במסגרת החוק.

המשרד צבר הצלחות רבות הן בערכאות והן מחוצה להן, וזאת גם במחלוקות על אופן החיוב השוטף, וגם בטיפול בהפחתת ארנונה בסכומי עתק שהוטלה באופן רטרואקטיבי בגין שנות הכספים הקודמות.